Hur påverkar rökning BMI?

Finns det egentligen något samband mellan övervikt och rökning? Hur påverkar rökning ditt BMI egentligen? Att sluta röka har för många enskilda individer medfört en viktökning. Denna viktförändring torde dock endast vara ett utfall av psykologiska effekter på det sätt att det relaterar till en självupplevd känsla av sysslolöshet. Inaktiviteten tenderar till en ökad matkonsumtion i många fall förtäring av ohälsosam föda eller ett extra mellanmål, vilket alltså kommer att resultera i en viktökning.

Rökning och BMI

Forskning för samband mellan BMI och rökning

Ett flertal forskningsstudier av både män och kvinnor har genomförts i avseende på hur användning av tobak påverkar BMI. Det finns inga påvisbara samband att tobaksanvändning ger en förhöjd kroppsvikt, den varken ökar eller minskar andelen fettvävnad i kroppen.

Den lägsta dödligheten fanns hos personer med normalvikt som inte brukade tobaksprodukter. Den högsta dödligheten fanns hos överviktiga och storrökare. Inget samband hittades att övervikt skulle orsakas av tobaksanvändning. De avlidna under den 40-årslånga forskningsperioden konstaterades ha skilda dödsorsaker i avseende på sambandet mellan rökning, BMI och fetma.

Samband mellan rökning och midjemått

Vissa studier med inriktning på midjemått har funnit att ett ökat midjemått förekommer för rökare, främst hos kvinnor. Det finns dock inget påvisbart samband som visar att rökning påverkar BMI eller föranleder fetma. Sambandet tros ha sin förklaring i att rökare tenderar att ha en mer stillasittande livsstil.

Många rökare dricker däremot en del alkohol, som kan ha en påverkan på BMI. Här kan du läsa om hur alkohol påverkar BMI.