BMI hos äldre

Motsägelsefull observation

För individer 60 år eller äldre gäller inte den allmänt vedertagna tron att övervikt framkallar fara för hälsan. Ett högt BMI-värde hos en äldre person behöver inte medföra en hälsorisk. Detta gäller för de med normal övervikt och till viss mån de i fetmaklass 1, förutsatt att individen inte lider av några andra sjukdomar.

De personer som lever med övervikt när de är i åldersintervallet 20 till 45 har en ökad risk att avlida i förtid när de blir äldre. De har förmodligen redan en stillasittande livsstil med markant ökade riskfaktorer som följd. En stor del av denna grupp kommer troligtvis bli behandlade under en längre tidsperiod med traditionella hjärtmediciner, vätskedrivande preparat och kommer med rätt hög sannolikhet även behöva insulinbehandling mot diabetes.

BMI hos äldre

De individer som långsamt ökar i vikt under många år och som då kommer att diagnostiseras med övervikt eller fetmaklass 1 först i en hög ålder är inte lika utsatta för dessa hälsorisker.

Näringstillskott för äldre

Ett BMI på 22 eller lägre anses vara en idealvikt för de allra flesta individer. För äldre kan detta normala BMI-värde emellertid innebära ett tecken på undervikt. Låg muskelmassa i kombination med låga fettreserver gör att det finns lite energimarginal kvar för kroppen att utnyttja vid en eventuell långvarig nedgång i hälsan eller ett sjukdomstillstånd. Detta kan leda till en tidigare död än vad som annars skulle vara fallet. Näringstillskott kan nu behövas som komplement till övrig kost för dessa personer.

Fett skyddar

Flertalet studier under senare år bekräftar att individers BMI ökar med ålder, både för män och kvinnor. Samtidigt konstateras att denna ökning inte alltid är hälsofarlig, då forskarna inte finner något direkt samband mellan övervikt och förkortad livslängd för de i åldersgruppen 60 till 85 år. För den gruppen kan det i stället vara en fördel med att ha lite övervikt eftersom det i stället skyddar mot vissa sjukdomar.

Allt annat lika så överlever en sjukdomsdrabbad överviktig person längre än en smalare individ, eftersom fett skyddar mot nedbrytning av annan kroppsvävnad. Orsaken till denna motsägelsefulla observation tros vara en kombination av genetiska förutsättningar, ett förhöjt skydd mot inflammationer beroende på att de har ett större fettlager och en extra näringsreserv.

Äldre med övervikt

Hos vårdpersonal finns det ett ökande bekymmer för människors övervikt och fetma. Det finns emellertid studier med teorier som tyder på att en mindre övervikt inte är lika oroande som tidigare befarats. Förespråkare för dessa teorier stöder sig på forskning och empiriska data som insamlats under en mycket lång tidsperiod. Efter att ha justerat resultaten för högt blodtryck och diabetes i de undersökta patienterna så finner forskarna att övervikt eller klass 1 fetma i sig inte ökar hälsorisken. Det är istället sjukdomar som följer av övervikt vid tidigare ålder som utgör den allvarligaste riskfaktorn för tidig död.

Äldre med undervikt

Forskare ifrågasätter lämpligheten med att diagnosticera mycket gamla personer via BMI, annat än för de med undervikt, som istället säkerligen behöver näringstillskott i lämplig form. Någon skillnad mellan kvinnor och män i dessa ovanstående avseenden har inte observerats.

Genetiskt predisponerad

En fetare men annars hälsosam individ som inte heller är genetiskt predisponerad för att påverkas av överviktens alla hälsorisker kommer att ha en lägre risk för tidig död. Påståendena ovan förtar inte det faktum att ju mer kroppsfett desto större riskfaktor medför detta att avlida i förtid, detta för personer med svår eller allvarlig övervikt. Tillsammans med en aktiv livsstil och träning av både muskler och hjärna kommer individen att sannolikt överleva längre än sina mer passiva och relativt sett undernärda medmänniskor.

Fler och mer ingående studier är önskvärda om vad som gäller midjans omkrets i förhållande till höftmått och dess påverkan på hälsa och en tidig död.

Fyll i dina värden nedan för att beräkna ett åldersjusterat BMI.

Vikt: kg
Längd: cm
Ålder: år
Kön:

 

Det forskas också ständigt på hur ålder påvekar BMI. Hos International Journal of Obesity kan du läsa en forskningsartikel som studerar noggrannheten av BMI vid diagnostisering av fetma för vuxna. Där kan du också läsa om effekten av åldern på uppskattning av procentuellt kroppsfett från BMI.

Hos oss kan du kan läsa mer allmänt om BMI och dess kategorier.