Om BMI

BMI är en förkortning av Body Mass Index (kroppsmasseindex) och används internationellt för att bland annat ange en persons idealvikt. Beräkningen utgår från en persons längd och vikt. Formeln indikerar var i skalan, undervikt-normalvikt-övervikt, en individ befinner sig.

Om BMI

Formeln lyder:

BMI = vikt i kg / (längd i meter)²

BMI kategorier

Det finns fem till åtta olika BMI zoner eller intervall. Här har vi valt att använda oss av sex kategorier. Dessa sex har fastställts och används av Världshälsoorganisationen (WHO) och är:

BMI-värdeKlassificering
Under 18,5Undervikt
18,5 – 25Normalvikt
25 – 30Övervikt
30 – 35Betydande övervikt (fetma klass 1)
35 – 40Svår övervikt (fetma klass 2)
Över 40Extrem övervikt (fetma klass 3)

Undantag i BMI-skala

En persons BMI beräknas utifrån dennes fysiska mått. Alla individers resultat stämmer inte in. Skalan används för att uppskatta andelen kroppsfett, men det blir inte alltid ett korrekt mätvärde, speciellt inte för ovanligt långa personer. Kroppsbyggare med mycket muskler i förhållande till andelen kroppsfett kan vid en vanlig BMI-mätning betraktas som feta, vilket inte heller resulterar i ett korrekt mätresultat. Barn i viss ålder främst de som fortfarande växer, passar inte in i den normaliserade vikttabellen. De kvinnor som är gravida faller naturligtvis inte heller in under den normala BMI skalan.

Idealvikt

Varje individ reagerar olika på en viktuppgång eller viktminskning. Vissa har lättare att förändra sin vikt, medan andra har svårare att uppnå idealvikten. Om du avviker mycket från idealmåttet, var noga med din kost och hälsa. Ligger du alltför lågt eller mycket högt från vad som anses som idealvikt på BMI-skalan, så rekommenderar vi att du söker medicinsk rådgivning.

Waist-Hip-Ratio

Det finns fler mått att använda än bara längd och vikt. För att erhålla ett mer noggrant resultat över ens hälsotillstånd kan man även välja att använda sig av WHR, en förkortning av Waist-Hip-Ratio (midja-höft-kvot).

Mät först midjans omkrets på dess smalaste ställe, mät sedan höften där den är som bredast. Dela sedan midjans omkrets med höftmåttet. Kvoten mellan dessa mått ger svaret. Män är i riskzonen om resultatet överstiger 0,9. För kvinnor gäller 0,7.

Midjemått

Fettöverskottets placering på kroppen spelar stor roll för hur allvarlig hälsorisken är. Bukfett är betydligt allvarligare än om fettet är jämnt distribuerat på övriga delar av kroppen.
Vid en BMI-värde över 27, samtidigt som midjemåttet överstiger de värden som finns i nedanstående tabell, ökar risken för fetmarelaterade sjukdomar markant.

Midjemått mänMidjemått kvinnor
Låg riskUnder 92Under 79
Måttlig risk93 – 10080 – 87
Hög riskÖver 101Över 88

Intervaller i skalan

BMI har utvecklats till att bli en riskindikator för vissa sjukdomar. Intervallerna har sin bas i den negativa effekt som kroppsfett har på sjukdomar och dödsfall. Dessa intervaller är relativt väl dokumenterade och relaterar till andelen kroppsfett. Vid ökat BMI-tal, ökar även risk för vissa överviktsrelaterade sjukdomar, dessa är främst:

  • Hjärtsjukdomar
  • Kärlsjukdomar
  • Högt blodtryck
  • Diabetes
  • Artros
  • Vissa cancerformer
  • Tidig död

Våra rekommendationer om BMI

Våra kommentarer och rekommendationer visar endast ett resultat utvunnet ur en genomsnittlig befolkning. Rekommendationerna är inte individuellt eller personligt anpassade. Vid osäkerhet om hälsotillstånd rekommenderar vi att användaren konsulterar vårdpersonal för mer utförliga prov och bedömningar.

Hos 1177 eller livsmedelsverket kan du läsa mer om BMI.