Mät BMI på ett korrekt sätt

Mätmetoder (och felkällor)

Liksom andra försök till att skapa tabeller med mätvärden över andelen kroppsfett så är en BMI-mätning inte helt perfekt. Den mäter ju endast förhållandet mellan längd och vikt. Inte heller tar den hänsyn till nivåer baserat på kroppsfett relaterat till ålder, fysisk aktivitet, muskelmassa eller kön. Av den anledningen så kan formeln överskatta kroppsfett i vissa fall medan den underskattar i andra avseenden.

Mätning av BMI

BMI formeln i dess nuvarande form är ändå en mycket god mätmetod och kommer att användas under lång tid framåt. Den stämmer mycket väl in på den klart övervägande majoriteten av befolkningen.

Midjans omkrets

Andra tillägg i mätmetoden såsom midjans omkrets kan förbättra och komplettera BMI värdet. Sambandet mellan midjeomkrets och hälsorisker är dock svårare att mäta på ett sätt som stämmer in på stora delar av hela befolkningsgrupper. Det blir därmed svårt att använda sig av tillförlitliga formler och tabeller. För de individer som faller nära gränsen i BMI-indexets nedre eller övre område rekommenderas att kontakta vårdpersonal för en mer grundlig bedömning och eventuell behandling.

Tryck här för att läsa mer om BMI. Hos 1177 kan du läsa mer om korrekta mätningar för midjemåttet.